30.07.2014, Soprano Natalia Kawalek & Piyanoda Antonio Piricone, Kemanda Stefan Plewniak

Soprano Natalia Kawalek ve Piyano da Antonio Piricone, Keman da Stefan Plewniak, 9. Çeşme Kitap ve Kültür Sanat Günlerinde Aya Haralambos kilisesindeydi.